นักศึกษา รปศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพีนักศึกษา รปศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพี
Spread the love

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายจิระพงษ์ กลับกลาง และนางสาวณัฐกาญจน์ เติมธนสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนศาลจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์สุรีย์พร สลับสี และอาจารย์พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ นำนักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และได้สิทธิในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันเสารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 ต่อไป

นักศึกษา รปศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพี
นักศึกษา รปศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพี
นักศึกษา รปศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพี
นักศึกษา รปศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพี
นักศึกษา รปศ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องในวันรพี