ภัทร์พล เกียรติจุฑามณีภัทร์พล เกียรติจุฑามณี
Spread the love

คุณภัทร์พล เกียรติจุฑามณี
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
และประธานสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี
ได้รับรางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้เข้าชมทั้งในประเทศ และในระดับนานาชาติ
ใน สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี