อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขันประกอบอาหารอาจารย์นิชาภา พิมพสุต และนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขันประกอบอาหาร
Spread the love

อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม และนางสาวจิราภรณ์  กาญจนสุพรรณ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขันประกอบอาหารประเภทอาหารชุมชนอิสลาม 
ในโครงการอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๑  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
ผู้มีผลงานในด้านการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารในชุมชนเขตธนบุรี
ให้ธำรงไว้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสืบไป