ผศ. ดร.กิตติ กอบัวแก้ว ได้รับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ผศ. ดร.กิตติ กอบัวแก้ว ได้รับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
Spread the love

ผศ. ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
             ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๑ (ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง) เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ ครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้นำในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการกระจายอำนาจในการบริหารงาน มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อม อารีต่อบุคลากร ทั้งยังได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้และบูรณาการในการบริหารงานของหน่วยงาน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย กำกับดูแล ติดตามและความคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง เพื่อสร้างความไว้ใจและความเข้าใจในการที่จะร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล