ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิราภรณ์ มาตังคะผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิราภรณ์ มาตังคะ
Spread the love

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิราภรณ์ มาตังคะ 
ได้รับรางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้เข้าชมทั้งในประเทศ และในระดับนานาชาติ
ใน สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม