แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดหนังสั้น โครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี 2” ภายใต้หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน” จัดโดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยเป็นการแข่งขันของนักศึกษาจากตัวแทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยทีม “มานะ” ประกอบด้วย

1. นายพชรดล สงวนพงษ์

2. นางสาวโพศิตา วงสวัสดิ์

3. นายธนวัฒน์ เลิศอมรกิตติ

4. นายคณิต สิงหน

5. นายณัฐเสฏฐ์ อมรแมนนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ปัณณธร สมสรวย