แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี 2561 ระดับอุดมศึกษา ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวอมรรัตน์ สุขสวัสดิ์ นายอภิวัฒน์ มุ่งดี และนายปิยณัฐ เอี่ยมสำอาง

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ อ.สุรีย์พรสลับสี และ อ.พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ