แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

              นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา “ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และโลกาภิวัฒน์” ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ “1 ทศวรรษรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แห่งบูรพาทิศ” เนื่องในงานสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นายอานนท์ โภคาแสง

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ อ.พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ และ อ.สุรีย์พรสลับสี