แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

นายเสถียรพงศ์  ประจักจิต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด ได้รับเกียรติบัตร ระดับจังหวัด   จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

                    รางวัลนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาจากประวัติและผลงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทยที่นักศึกษาได้เข้าร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4  นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันการพูดทั้งภายในและภายนอกหลากหลายรางวัล จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ (รางวัลด้านการอ่านและการเขียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัล)