แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

ชื่องาน : โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือเรื่อง “ตื่นสู้โกง”
ผู้จัดทำ : อนันต์ อ้นไชยะ 5848301090 
คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการออกแบบพิเศษ : อาจารย์ณัฐกาญ ธีรบวรกุล

 

                        นักศึกษาได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องการเผยแพร่เนื้อหาไปยังเยาวชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบภาพประกอบหนังสือเรื่อง “ตื่นสู้โกง” ทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดจากเยาวชนให้เกิดความสนใจ มีการวาดภาพประกอบในคดีที่มีการตัดสินแล้วทั้งหมดแล้วมานำเสนอ ทั้งนี้ยังให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำในสิ่งที่ผิดและถูก เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับทุกองค์กร

 

[ Downloads File PDF ที่นี่ ]