แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
นางสาวพรรณิภา สังฆทิพย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล ดังนี้ - แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาธิปไตย (ได้รับรางวัลชนะเลิศ) - การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ได้ลำดับที่ 4)
ที่ปรึกษา

อ.พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ

อ.สุรีย์พร สลับสี

อ.ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร