ผศ. ดร.วาสนา สังข์พุ่ม รับรางวัลบุญถิ่นอัตถากร ประจำปี 62
มรธ.คว้ารางวัลหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"
ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี62
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิราภรณ์ มาตังคะ ได้รับรางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และ นางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนคริสต์ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนพุทธ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓