อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และ นางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนคริสต์ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนพุทธ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดอาหารสามศาสน์ ประเภทอาหารศาสนาพุทธ ประจำปี ๒๕๖๒
นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
ผศ. ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ในการแข่งขันประกอบอาหารประเภทอาหารชุมชนอิสลาม ในโครงการอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๑