ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี62
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิราภรณ์ มาตังคะ ได้รับรางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และ นางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนคริสต์ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนพุทธ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดอาหารสามศาสน์ ประเภทอาหารศาสนาพุทธ ประจำปี ๒๕๖๒
นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐