นางสาวสุรัสสวดี นาคะปักษิณ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. จ.สมุทรปราการ ปี 2563 ติดลำดับที่ 3 ทันทีที่สำเร็จการศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้รับ รางวัลสาขาบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อวีดิทัศน์จากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
นาย อภิวิชญ์ สร้อยระย้า ได้รับรางวัลชมเชยจากการการแข่งขันบอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2
นักศึกษาได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องการเผยแพร่เนื้อหาไปยังเยาวชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบภาพประกอบหนังสือเรื่อง “ตื่นสู้โกง”
เด็กชายธีรพัธน์ หาญกิจรุ่ง (น้องริว) ทำคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ