นักศึกษาได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องการเผยแพร่เนื้อหาไปยังเยาวชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบภาพประกอบหนังสือเรื่อง “ตื่นสู้โกง”
เด็กชายธีรพัธน์ หาญกิจรุ่ง (น้องริว) ทำคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
นักศึกษา ตัวแทนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย
นางสาวพรรณิภา สังฆทิพย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับประชาธิปไตย
นายสมภพ เอื้อนสุภา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้ารองชนะเลิศอันดับ 4 ประกวดว่าวสวยงาม
นายเอกพิสิทธิ์ แดงสีสุข นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 The sun game 2020