นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร
นายตรง ศรีวรเวทย
ดร.ณัฐพงษ์ จตุรชาติสุคนธ์
นายยศ บุญญสถิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
นายสุโข วุฑฒิโชติ