ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ ได้รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณัฐวุฒิ สิทธิเสรีกุล
จันวิภา สุปะกิ่ง
นิชาภา  พิมพสุต
ภัทรา  สุขะสุคนธ์
นิศากร เพ็ญสมบูรณ์