นางสาว สุภาวดี เพชรคง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา จากการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561