แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

           สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2563 ในหัวข้อ“โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้ง สร้างสำนึกในพระคุณของครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์

           ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2563  


ผลงานโดย :  Ladies jingabell                             
          1. นางสาวจิราพร  สิงห์โตทอง     
          2. นางสาวจันจิรา  นาขันดี     
          3. นางสาวภัทรวรรณ  เกตุสมพงษ์     
          4.นางสาวสรัญญา  เอี่ยมอำนวย     
          5. นางสาวเพียมอัมพร  ดีเป็นแก้ว