แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

นางสาวกนิษฐา วัฒนชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนายอนุชิต ดีโต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลสาขาบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป