แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผศ.ดร.พัชราภา เอื้ออมรวนิช และอาจารย์ธมลวรรณ โกมลเมศ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)” ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อวีดิทัศน์ ภายใต้ชื่อทีม DRU LISM (ดีอาร์ยู ริซึม) มีสมาชิกในทีม 3 คน ได้แก่ 1. นางสาวนันทิดา สุขเจริญ 2. นายทศพล ฉิมวัย 3. นายธนนธรณ์ น้อยดีธพัทธ์