แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ"ราชภัฏวิจัย ครั้งที่6 ราชภัฏ ราชภักดิ์:สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา