แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 จากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีศ.ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ในการนี้ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Credit : http://news.dru.ac.th/news/DNS000001556/