แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ในสาขาผู้มีผลงานดีเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตร์จารย์จิราภรณ์ มาตังคะ ได้รับรางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร