แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
ชื่อ-นามสกุล ณัฐวุฒิ   สิทธิเสรีกุล
คุณวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ตำแหน่งบริหาร-
สังกัด/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้๑๗๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์๐๒-๘๙๐-๒๓๐๗  
โทรสาร๐๒-๘๙๐-๒๓๐๗
โทรศัพท์เคลื่อนที่๐๙๙-๒๕๑-๔๕๔๖
e-MailNhatthawut.s@dru.ac.th

ผลงานวิจัย

- การพัฒนาระบบห้องประชุมอัตโนมัติ โดยเครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (๒๕๖๑)

 

การเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ณัฐวุฒิ  สิทธิเสรีกุล. (๒๕๖๑). การพัฒนาระบบห้องประชุมอัตโนมัติ โดยเครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถโปรแกรมได้ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโยยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. ภาคบรรยาย.