แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
ชื่อ-นามสกุล จันวิภา    สุปะกิ่ง
คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
ตำแหน่งอาจารย์
ตำแหน่งบริหาร-
สังกัด/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภักธนบุรี ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร๑๐๖๐๐
โทรศัพท์๐๒-๘๙๐-๑๘๐๑ ต่อ ๑๑๑๑
โทรสาร๐๒-๘๙๐-๒๒๙๘
โทรศัพท์เคลื่อนที่๐๘๑-๗๑๔-๕๙๔๗
e-MailJanwipa.p@dru.ac.th

ผลงานวิจัย

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๒๕๕๔)

- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๔)

- การวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง: กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลต้นจากในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๘)

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกจากแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีส (๒๕๕๙)

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟีลูกจาก (๒๕๖๐)

- การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ: กรณีศึกษาการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ประโยชน์ต้นจาก (๒๕๖๐)

- การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกล้วยน้ำว้าผสมสมุนไพร (๒๕๖๑)

- การพัฒนาผลิตภัรฑ์เพิ่มมูลค่าจากกล้วยน้ำว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมสำหรับชุมชน (๒๕๖๑)

การเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

รัชฎาภรณ์ บัวชัยสงค์ และจันวิภา สุปะกิ่ง. (๒๕๖๐). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฟักข้าวผสมแบคทีเรียกรดแลคติคจากนมคีเฟอร์. วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. ๑๕ (๑).

ศิริลักษณ์   ส่งศรี และจันวิภา  สุปะกิ่ง. (๒๕๖๑). การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ฟักข้าวผสมน้ำสับปะรด. 
วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑. โปสเตอร์

จันวิภา สุปะกิ่ง. (๒๕๖๒). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่ลูกจาก. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร. ๑๔ (๑).

janwipa supaking. (2016). Production of Osmotic Dehydrated Nipa Palm. 4 th rajabhat University National and international Research and Academic Conference (RUNIRAC V). Oral Presentation.

Nualrahong Thepwiwatjit, Pornsiri kongnuan,prasit pusomma and janwipa supaking.(2017)  Research and Development of Community Economy for Self-Reliance: Food Product Development from Nipa Palm in Phra Samut Chedi District, Samut Prakarn Povince. The 13 th International conference "ASIAN community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and Environmental Stability". Oral Presentation.