แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
ชื่อ-นามสกุล นิชาภา   พิมพสุต
คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ)
ตำแหน่งอาจารย์
ตำแหน่งบริหารผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
สังกัด/หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้๑๗๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์๐๒-๘๙๐-๑๘๐๑ ต่อ ๔๐๐๑๐
โทรสาร๐๒-๘๙๐-๒๒๙๕
โทรศัพท์เคลื่อนที่๐๖๖-๑๕๔-๒๖๕๓
e-MailNichapa.p@dru.ac.th

ผลงานวิจัย

- แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๕๙)

- พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานคร (๒๕๖๒)

 

การเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นิชาภา   พิมพสุต.(๒๕๖๑). แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอ
                พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ๑๒ (๒).