แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
ชื่อ-นามสกุล ภัทรา   สุขะสุคนธ์
คุณวุฒิDoctor of Management Science
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร-
สังกัด/หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้๑๗๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์๐๒-๘๙๐-๒๒๙๕
โทรสาร๐๒-๘๙๐-๒๒๙๕
โทรศัพท์เคลื่อนที่๐๘๑-๑๗๓-๒๖๑๗
e-MailPatra.s@dru.ac.th

ผลงานวิจัย

- แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการของสถานพยาบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพ (๒๕๕๙)

- รูปแบบการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๒)

- การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๒)

- การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๒ กำลังดำเนินการ)

-การสร้างรายได้แก้ผู้สูงอายุโดยผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ (๒๕๖๒ กำลังดำเนินการ)

การเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ภัทรา  สุขะสุคนธ์. (๒๕๖๐). แนวทางการพัฒนาตลาดบริการของสถานพยาบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ. วารสารวิจัย
ราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม. ๓ (๒).