แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
ชื่อ-นามสกุล นิศากร    เพ็ญสมบูรณ์
คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์- ศิลปะสมัยใหม่)
ตำแหน่งอาจารย์
ตำแหน่งบริหาร-
สังกัด/หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้๑๙/๒๖ หมู่ ๑๗ ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์-
โทรสาร-
โทรศัพท์เคลื่อนที่๐๙๕-๘๑๗-๔๑๙๑
e-Mailnisakorn.p@dru.ac.th

ผลงานวิจัย

- การศึกษาพื้นที่เชิงนิเวศชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะติดตั้งจัดวางเชิงสัมพันธ์  ในสวนสาธารณะ 
  และสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ (๒๕๖๒)

การเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นิศากร    เพ็ญสมบูรณ์. (๒๕๖๒). จากธูปสมุนไพร สู่ ภาพพิมพ์ธรรมชาติ. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ๒๕๖๒ "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ชุมชน" : ภาคบรรยาย.