แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
ชื่อ-นามสกุล เสาวนีย์   ปรัชญาเกรียงไกร
คุณวุฒิครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตำแหน่งอาจารย์
ตำแหน่งบริหาร-
สังกัด/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้๗๔๐/๑๕ หมู่ ๑๐ หมู่บ้านพุดตานปาร์ค แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์-
โทรสาร-
โทรศัพท์เคลื่อนที่๐๘๙-๒๒๓-๘๘๗๗
e-Mailsoawanee.p@dru.ac.th

ผลงานวิจัย

-

การเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

เสาวนีย์   ปรัชญาเกรียงไกร. (๒๕๖๒). ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก (๒๕๖๒). สักทอง:     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท). ๖ (๑).