แชร์ :   
  |  
  |  
  |  
ชื่อ-นามสกุลมานิตย์   กุศลคุ้ม
คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (วิชานโยบายสาธาณะ)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร-
สังกัด/หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์๐๒-๘๙๐-๑๘๐๑ ต่อ ๒๑๔๑๐
โทรสาร๐๒-๘๙๐-๒๒๙๔
โทรศัพท์เคลื่อนที่๐๘๓-๕๕๗-๙๙๙๓ 
e-Mailmanit.g@dru.ac.th

ผลงานวิจัย

- แนวทางการพัฒนาวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง (๒๕๕๗)

- ความพร้อมต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (๒๕๕๙)

- ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาการจัดการเรียน การสอนรายวิชากฎหมาย

  กับชีวิตและสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (๒๕๖๐)

- การศึกษาจิตสำนึกในการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  (๒๕๖๒)

- การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประจำปี 
  ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (๒๕๖๓ กำลังดำเนินการ)

การเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

 มานิตย์   กุศลคุ้ม. (๒๕๖๒). ความพร้อมต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
    ราชภัฏธนบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ๑๒ (๒).