แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

ขอแสดงความชื่นชมยินดี
เด็กชายธีรพัธน์ หาญกิจรุ่ง (น้องริว) 
นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ทำคะแนน O-NET  วิชาภาษาอังกฤษ "100" คะแนนเต็ม
ทำให้คะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.56