อาจารย์นิชาภา  พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
และ นางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ 
          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนคริสต์ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้มีผลงานในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารในชุมชนเขตธนบุรี ให้ธำรงไว้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนสืบไป