แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

อาจารย์นิชาภา  พิมพสุต  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม 
นางสาวจิราภรณ์  กาญจนสุพรรณ และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์  นักวิชาการศึกษา 
         ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑  ในการประกวดอาหารสามศาสน์  ประเภทอาหารศาสนาพุทธ  ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในงานสมโภชพระอาราม ครบรอบ ๑๙๑ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร   นับเป็นผู้ที่มีผลงานในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นย่านกะดีจีนให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนสืบไป