แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

นางสาวจิราภรณ์  กาญจนสุพรรณ  นักวิชาการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
          ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประจำปี ๒๕๖๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  นับเป็นผู้ที่สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน