แชร์ :   
  |  
  |  
  |  

นายอนันต์  คำเขียน  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
นางสาวภัทราพร  โงมขุนทด นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
นางสาวปรนุช  ภูทิวากร   นางสาวปิยธิดา  มหธนกุล  
และนางสาวรัตนาภรณ์  แสงสว่าง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
         ในนามตัวแทนสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย  ซึ่งเป็นผู้สร้างผลงานในการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป