นักศึกษาได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องการเผยแพร่เนื้อหาไปยังเยาวชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบภาพประกอบหนังสือเรื่อง “ตื่นสู้โกง”
เด็กชายธีรพัธน์ หาญกิจรุ่ง (น้องริว) ทำคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และ นางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนคริสต์ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนพุทธ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดอาหารสามศาสน์ ประเภทอาหารศาสนาพุทธ ประจำปี ๒๕๖๒
นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐