DRU HOF | หน้าหลัก
นางสาวสุภาวิณี คชแพทย์ 
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4
ศิษย์เก่าครุศาสตร์ ราชภัฏธนบุรี ประถมศึกษา (กศ.บป. รุ่น 44) รับรางวัลครูหัวใจทองคำ เนื่องในวันครู
นางสาวสุภาวิณี คชแพทย์ ศิษย์เก่าครุศาสตร์ ราชภัฏธนบุรี ประถมศึกษา รับรางวัลครูหัวใจทองคำ เนื่องในวันครู
น.ส.สุภาวดี เพชรคง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา จากการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
น.ส.สุภาวดี เพชรคง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2563
นางสาวกัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ นักศึกษาสาขาการจัดการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับราชวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาอาชีวะเกมส์ 3 ปีซ้อน 2559- 2561 
ถ้วยนักมวยยอดเยี่ยม ปี 2560 กีฬาอาชีวะเกมส์ 
แชมป์ 10 เส้น ได้แก่
เส้นที่ 1 แชมป์มวยสยามภาคตะวันออก รุ่น 22 กก. 
เส้นที่2 แชมป์มวยสยามภาคตะวันออกเวทีมวยเทพประสิท พัทยา รุ่น 27 กก.
เส้นที่ 3 แชมป์มวยสยามภาคตะวันออกเวทีมวยเทพประสิท พัทยา รุ่น 30 กก.
เส้นที่ 4 แชมป์มวยสยามภาคกลาง เวทีมวยชั่วคราว ดินแดง รุ่น 45 กก.
เส้นที่ 5 แชมป์มวยสยามภาคกลาง เวทีมวยชั่วคราว คลองหก ธัญญะบุรี รุ่น 46 กก.
เส้นที่ 6 แชมป์มวยยามภาคตะวันออกเวทีมวย พัทยาบ๊อกซิ่งเวิร์ล รุ่น 47 กก.
เส้นที่ 7 แชมป์ WPMF สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกเวทีมวยชั่วคราว สนามม้านางเลิ้ง(สนามราชตฤณมัย) รุ่น 48 กก.
เส้นที่ 8 แชมป์องค์กรมวยไทยโลก WMO เวทีมวยชั่วคราวหน้าห้างมาบุญครอง (MBK)
เส้นที่ 9 แชมป์เวทีมวยชั่งคราว ที่รามคำแหง100 รุ่น 48 กก. 
เส้นที่10 แชมป์ภาค ตะวันออกไกล และแปซิฟิก OPBF รุ่น 105 ปอน
นางสาวกัญญารัตน์ ยูฮันเงาะ นักศึกษาสาขาการจัดการ(เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาอาชีวะเกมส์ 3 ปีซ้อน 2559- 2561
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี 2561 ระดับอุดมศึกษา ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป
นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวอมรรัตน์ สุขสวัสดิ์ นายอภิวัฒน์ มุ่งดี และนายปิยณัฐ เอี่ยมสำอาง
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ คือ อ.สุรีย์พรสลับสี และ อ.พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี 2561
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา “ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และโลกาภิวัฒน์” ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดโครงการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ “1 ทศวรรษรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แห่งบูรพาทิศ” เนื่องในงานสถาปนาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ “ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และโลกาภิวัฒน์”
ขอแสดงความยินดีกับ กันตา วีรยาและแพรวพราวนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยและรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์กระทงใบตอง สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ริมน้ำวัดประยุรวงศาวาส จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชมเชยและรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์กระทงใบตอง สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
นายเสถียรพงศ์ ประจักจิต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด ได้รับเกียรติบัตร ระดับจังหวัด จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด
นักศึกษาได้รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการ และได้รับรางวัลชมเชยจากคะแนนโหวตจากการกดไลท์ใต้ภาพทีมที่4 และคะแนนโหวตจากฝาขวดน้ำพลาสติก ที่กล่องรับ อยู่บริเวณ ฮอล์ ชั้น 1 ริเวอร์ไซด์ พลาซา แบงค๊อก จุดที่แสดงงานประติมากรรม
กิจกรรม Reduce Reuse Recycle 2019