ผศ. ดร.วาสนา สังข์พุ่ม รับรางวัลบุญถิ่นอัตถากร ประจำปี 62
มรธ.คว้ารางวัลหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"
ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี62
ธนบุรีศรีนพมาศ : นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร
ธนบุรีศรีนพมาศ : นายตรง ศรีวรเวทย
ธนบุรีศรีนพมาศ : ดร.ณัฐพงษ์ จตุรชาติสุคนธ์