นายเอกพิสิทธิ์ แดงสีสุข นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 The sun game 2020
นายนราเศก มรรครัตน์โส นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 The sun game 2020
นายศุภกิตต์ ปลื้มอิ่ม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 The sun game 2020
MissLi Xiudie (วราลี) นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นางสาวสุภาวดี เพชรคง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2563