นางสาวเปมิกา มหาศรานนท์ สอบ TOEIC ได้ 820 คะแนน
นายธนาวรรธ จารนัย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันและรับรางวัลในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
นางสาวสุรัสสวดี นาคะปักษิณ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. จ.สมุทรปราการ ปี 2563 ติดลำดับที่ 3 ทันทีที่สำเร็จการศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีได้รับ รางวัลสาขาบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไป
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อวีดิทัศน์จากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
นาย อภิวิชญ์ สร้อยระย้า ได้รับรางวัลชมเชยจากการการแข่งขันบอร์ดเกม ระดับอุดมศึกษา เครือข่ายโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2