ผศ.ดร.กิตติ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี62
ธนบุรีศรีนพมาศ : นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร
ธนบุรีศรีนพมาศ : นายตรง ศรีวรเวทย
ธนบุรีศรีนพมาศ : ดร.ณัฐพงษ์ จตุรชาติสุคนธ์
ธนบุรีศรีนพมาศ : นายยศ บุญญสถิตย์
ธนบุรีศรีนพมาศ : รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย