เด็กชายธีรพัธน์ หาญกิจรุ่ง (น้องริว) ทำคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และ นางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนคริสต์ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จากการแข่งขันการประกอบอาหารประเภทชุมชนพุทธ ในโครงการแข่งขันประกอบอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ประจำปี ๒๕๖๓
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ และนางสาวแอนนา เกตุไพฑูรย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดอาหารสามศาสน์ ประเภทอาหารศาสนาพุทธ ประจำปี ๒๕๖๒
นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
นักศึกษา ตัวแทนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลชมเชย