10 อันดับ ผู้ที่สอบ DRU Test ได้คะแนนสูงสุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการนำความรู้และประสบการณ์ทำงานเทียบใบประกาศมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานอาชีพ
สำนักวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการนำความรู้และประสบการณ์ทำงานเทียบใบประกาศมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีบุคลากรที่ผ่านมาตรฐานอาชีพ
อาจารย์ปัณณธร สมสรวย ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในกลุ่มศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา คลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 True Young Producer Awards 2020
นางรัชนีย์  กลิ่นดีปลี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา